ترازو صنعتی پند 30 کیلوگرمی مدل px3000put

6,400,000 تومان

  • دارای علمک
  • دارای قطعه شمارداخلی
  • جهت وزن کشی درادارات پست
  • پلاستیک بدنه ازabsمرغوب می باشدکه پس ازمدتی تغیررنگ‌ نخواهدداشت
  • دقت ترازو1گرم درظرفیت 30کیلوگرم بوده که درصنعت شمارش قطعه ازارزش بالایی برخورداراست