ترازوی فروشگاهی پند 50 کیلویی مدل PX7500S بانمایشگراعداد بدون چاپگر

  •  دارای علمک
  •  بدنه مقاوم
  •  52 حافظه مستقیم
  •  صفرکننده و پارسنگ دستی