در اين نوع پلتفرم ها جنس شاسی و صفحه باسكول از بتن مسلح می باشد.

زمان تقريبی نصب اين باسكول با در نظر گرفتن نصب فونداسيون پيش ساخته 3 روز است.